Warunki korzystania

1. Własność intelektualna

Usługa, Witryna oraz wszystkie informacje i / lub treści, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz w Witrynie („Treść”) są chronione przez Chiny i międzynarodowe prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa i należą do Kluczowych Komponentów. com lub jej jednostka dominująca, partnerzy, podmioty stowarzyszone, współpracownicy lub osoby trzecie. Ke-Components.com udziela osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Witryny, Usługi i Treści w celu drukowania, pobierania i przechowywania części Treści, które wybierzesz, pod warunkiem, że: (1) wykorzystasz te kopie Treści wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych lub do osobistego, niekomercyjnego użytku; (2) nie kopiujesz ani nie publikujesz Treści na żadnym komputerze w sieci lub transmitować, rozpowszechniać lub nadawać Treści w jakichkolwiek mediach; (3) nie modyfikować ani nie zmieniać Treści w jakikolwiek sposób,lub usuń lub zmień informację o prawach autorskich lub znakach towarowych. Żadne prawo, tytuł ani udział w jakichkolwiek pobranych Treściach lub materiałach nie są przekazywane na podstawie niniejszej licencji. Ke-Components.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek Treści pobrać z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji na użytek osobisty z Treści określonych w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych zgodnie z obowiązującym prawem. Nie możesz kopiować, kopiować ani kadrować strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny na żadnej innej stronie ani stronie internetowej. Nie możesz łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linków do tego witryna, która omija stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.Żadne prawo, tytuł ani zainteresowanie żadnymi pobranymi treściami lub materiałami nie są przekazywane na podstawie niniejszej licencji. Ke-Components.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich treści pobieranych z witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji do osobistego użytku z Treści określonych w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować lub obramować stronę główną lub dowolne inne strony tej witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie możesz łączyć „głębokich linków” ze stroną, tj. tworzyć linków do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryna bez pisemnej zgody.Żadne prawo, tytuł ani zainteresowanie żadnymi pobranymi treściami lub materiałami nie są przekazywane na podstawie niniejszej licencji. Ke-Components.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich treści pobieranych z witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji do osobistego użytku z Treści określonych w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować lub obramować stronę główną lub dowolne inne strony tej witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie możesz łączyć „głębokich linków” ze stroną, tj. tworzyć linków do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryna bez pisemnej zgody.tytuł lub zainteresowanie jakąkolwiek pobraną Treścią lub materiałami zostaje przeniesiony na Ciebie w wyniku niniejszej licencji. Ke-Components.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji do osobistego użytku Treści określonych w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować ani kadrować strona główna lub dowolne inne strony tej Witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie możesz łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linków do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pozwolenie pisemne.tytuł lub zainteresowanie jakąkolwiek pobraną Treścią lub materiałami zostaje przeniesiony na Ciebie w wyniku niniejszej licencji. Ke-Components.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji do osobistego użytku Treści określonych w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować ani kadrować strona główna lub dowolne inne strony tej Witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Nie możesz łączyć „głębokich linków” ze Stroną, tj. tworzyć linków do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pozwolenie pisemne.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji na osobiste użytkowanie Treści, jak określono w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać żadnych znaków ani logo pojawiających się w całym Witryna bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej witryny w żadnej innej witrynie ani na stronie internetowej. Nie możesz łączyć się „ precyzyjne linki ”do Witryny, tj. tworzyć linki do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.com zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny, z zastrzeżeniem niniejszej ograniczonej licencji na osobiste użytkowanie Treści, jak określono w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać żadnych znaków ani logo pojawiających się w całym Witryna bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej witryny w żadnej innej witrynie ani na stronie internetowej. Nie możesz łączyć się „ precyzyjne linki ”do Witryny, tj. tworzyć linki do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować ani kadrować strony głównej ani żadnych innych stron tej witryny na jakakolwiek inna strona internetowa lub strona internetowa. Nie możesz łączyć „głębokich linków” do Witryny, tj. tworzyć linków do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Nie możesz kopiować, kopiować ani kadrować strony głównej ani żadnych innych stron tej witryny na jakakolwiek inna strona internetowa lub strona internetowa. Nie możesz łączyć „głębokich linków” do Witryny, tj. tworzyć linków do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.tworzyć linki do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.tworzyć linki do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.

 

2. Zrzeczenie się gwarancji.

Key-Components.com nie udziela żadnych wyraźnych, dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu lub w odniesieniu do strony, usługi lub treści. Ke-Components.com wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub w inny sposób, w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i braku naruszenia w odniesieniu do produktów, witryny, usługi i treści. Ke-Components.com nie gwarantuje, co funkcje wykonywane przez witrynę lub usługę będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, lub że wady witryny lub usługi zostaną usunięte. Key-Components.com nie gwarantuje dokładności ani kompletności treści, lub że wszelkie błędy w treści zostaną poprawione.usługa i treść są świadczone na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”.

W witrynie Key-Components.com adresy IP odwiedzających są okresowo sprawdzane i analizowane w celu monitorowania i skutecznego udoskonalania wyłącznie naszej strony internetowej i nie będą udostępniane poza Key-Components.com.

Podczas wizyty na stronie internetowej możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu i adresy do wysyłki / fakturowania). Informacje te są gromadzone na zasadzie dobrowolności - i wyłącznie za Twoją zgodą.

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym wypadku Key-Components.com nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kupującego ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe, karne lub przykładowe szkody (w tym między innymi utracone zyski, utracone oszczędności lub utratę możliwości biznesowych) powstałe z lub odnoszące się do (I) dowolnego produktu lub usługi zapewnianych lub dostarczanych przez Key-Components.com, lub korzystania z niemożności korzystania z nich; (II) użytkowania lub niemożności korzystania z witryny, usługi, lub treści, (III) Wszelkie transakcje przeprowadzane za pośrednictwem witryny lub przez nią ułatwiane; (IV) Wszelkie roszczenia związane z błędami, pominięciami lub innymi nieścisłościami w witrynie, serwisie i / lub treści; (V) Nieautoryzowany dostęp do lub aliteracja twoich transmisji lub danych, (VI) Oświadczenia lub zachowanie jakiejkolwiek strony trzeciej w witrynie lub serwisie; (VII) Wszelkie inne kwestie związane z produktami, witryną,usługa lub treść, nawet jeśli Key-Components.com został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością Key-Components.com za wady produktu będzie, według uznania Key-Components.com, wymiana takiego wadliwego produktu lub zwrot klientowi kwoty zapłaconej przez klienta, dlatego w żadnym wypadku odpowiedzialność Key-Components.com nie przekroczy cena zakupu kupującego. Powyższe rozwiązanie będzie uzależnione od pisemnego powiadomienia kupującego o wadzie i zwrotu wadliwego produktu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zakupu. Powyższe rozwiązanie nie dotyczy produktów, które zostały niewłaściwie użyte (w tym bez ograniczeń statycznych rozładowanie), zaniedbanie, wypadek lub modyfikacja, lub do produktów, które zostały przylutowane lub zmienione podczas montażu lub w inny sposób nie mogą być testowane. Jeśli nie jesteś zadowolony z witryny, usługi, treści lub warunków użytkowania ,jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny. Użytkownik potwierdza, że ​​korzystając z witryny, korzysta z witryny na własne ryzyko.